ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ძველი ქვეყნების ისტორიის განყოფილება

თანამშრომლები

ლევან გორდეზიანი

ლევან გორდეზიანი

განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
გიორგი ქავთარაძე

გიორგი ქავთარაძე

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ვალერიან ვაშაკიძე

ვალერიან ვაშაკიძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
ნანა ბახსოლიანი

ნანა ბახსოლიანი

მეცნიერი თანამშრომელი