ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ისტორიული და ეთნოლოგიური არქივი

თანამშრომლები

ნიკოლოზ გურგენიძე

ნიკოლოზ გურგენიძე

არქივზე პასუხისმგებელი პირი (სპეციალისტი)
ანა რუაძე

ანა რუაძე

ოპერატორი