ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ბიბლიოთეკა

თანამშრომლები

შალვა გლოველი

შალვა გლოველი

ბიბლიოთეკის გამგე
ლეილა ხურცია

ლეილა ხურცია

ბიბლიოთეკარი
ანა მეკოკიშვილი

ანა მეკოკიშვილი

ბიბლიოთეკარი